Polityka prywatności

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych, zbierania i
wykorzystywania informacji o użytkownikach Strony internetowej o domenie
www.zlotaraczkalublin.pl (zwanej dalej: Stroną internetową). Administratorem danych osobowych
jest Złota Rączka Lublin Mariusz Pankowski z siedzibą w gm. Niemce, miejsc. Ciecierzyn, nr 39A,
21-003, NIP: 7132409770 (zwany dalej: Administrator).
2. Dane osobowe korzystającego ze Strony internetowej (zwanego dalej: Użytkownikiem) są
przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (zwaną dalej:
Ustawą o ochronie danych osobowych), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18
lipca 2002 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwanym dalej: RODO).
3. Powierzane przez Użytkownika Dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym i
adekwatnym, jedynie w celach:
a) zawarcia umowy o realizację usługi, ukształtowania jej treści, zmiany i rozwiązania, jak i obsługi
z tym związanej,
b) statystycznych i analitycznych.
4. W pozostałych celach Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie
dobrowolnie wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa.
5. Na Stronie internetowej mogą znajdować się linki umożliwiające – w przypadku ich kliknięcia –
dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator
niniejszej Strony internetowej nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę
prywatności ani politykę wykorzystywania plików cookies. Administrator rekomenduje, by po
przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka
prywatności dotyczy tylko wskazanych działań Administratora.

§ 2. DANE OSOBOWE, SPOSÓB ICH WYKORZYSTYWANIA ORAZ UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1. Administrator może przetwarzać następujące Dane osobowe (zwane dalej: Danymi osobowymi)
Użytkowników korzystających ze Strony internetowej:
– imię i nazwisko,
– adres poczty elektronicznej e-mail,
– numer telefonu kontaktowego,
– adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, tylko w przypadku, gdy jest to
niezbędne do wykonania umowy przez Administratora,
– nr IP,
– meta dane,
– informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
2. W przypadku Użytkowników nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać
dodatkowo firmę (zindywidualizowaną nazwę przedsiębiorstwa) oraz numer identyfikacji
podatkowej (NIP) Użytkownika.
3. Podanie Danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże konieczne do
zawarcia i wykonania umowy, a także obsługi z nią związanej.
4. Podstawami prawnymi przetwarzania Danych osobowych Użytkownika są okoliczności, w
których:
– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora, uwzględniając w szczególności czynności statystyczne oraz
analityczne.
5. Wobec okresu przetwarzania Danych osobowych Użytkownika, będą one przetwarzane:
– w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do
momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy,
– w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, do
czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu,
– w celach podatkowych i rachunkowych, w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi
przepisami.
6. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych,
– sprostowania swoich danych osobowych,
– usunięcia swoich danych osobowych,
– ograniczenia swoich przetwarzania danych osobowych,
– przenoszenia swoich danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu do przetwarzania swoich danych osobowych,
– cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

7. Aby skorzystać ze swoich uprawnień, Użytkownik powinien wysłać wiadomość elektroniczną e-
mail wraz ze swoim żądaniem na adres: zlotaraczkalublin@o2.pl.

§ 3. PLIKI COOKIES ORAZ LOGI SERWERA

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania Strony
internetowej, a w szczególności dostosowania zawartości Strony internetowej do preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niej. W szczególności, pliki te pozwalają rozpoznać
podstawowe parametry urządzenia Użytkownika (takie jak typ urządzenia, rozdzielczość ekranu,
kraj, z którego dochodzi do wejścia na Stronę Internetową) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić ją
dostosowaną do jego potrzeb.
2. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie plików na urządzeniu końcowym, powinien
zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. Przykładowo:
– w przeglądarce Internet Explorer, pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia ->
Opcje internetowe -> Prywatność,
– w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność,
– w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność
-> Ustawienia treści -> Pliki cookie.
Ścieżki dostępu mogą różnić się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.
3. Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na:
– niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym,
– każdorazowym informowaniu Użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu,
– usuwaniu plików po skorzystaniu ze Strony internetowej.
4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej, której używa, z zastrzeżeniem, że ograniczenie stosowania plików
cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.
5. Na Stronie internetowej każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach
serwera. Logi obejmują m. in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce
internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
6. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
7. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze

Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji
Użytkownika.
8. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną
internetową, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do
administrowania serwerem.

§ 4. ZABEZPIECZENIA

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
Danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w
szczególności:
– zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą,
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
– zapewnia kontrolę nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
– dochowuje szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych
zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu wykonaniu umów z Użytkownikami,
– prowadzi wymaganą przepisami prawa dokumentację opisującą sposób przetwarzania
powierzonych Danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzania tych danych,
– zapewnia, aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania
danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia
i systemy.
2. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, co do której zastosowano
środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z
wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.

§ 5. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

1. Jeżeli zajdzie potrzeba, w szczególności natury prawnej bądź technologicznej, Administrator
dokona zmiany w treści Polityki prywatności Strony internetowej w celu:
– dostosowania treści niniejszej Polityki prywatności do obowiązujących przepisów prawa, które
mogą ulec zmianie w przyszłości, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa
telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa
konsumentów,
– podwyższenia standardów ochrony danych udostępnianych przez Użytkownika.
2. Za każdym razem Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie w Polityki prywatności
poprzez komunikat wyświetlający się na stronie głównej Strony internetowej. Wraz z każdą zmianą
nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

§ 6. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM I ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI
1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez
przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora na
adres zlotaraczkalublin@o2.pl.
2. Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag czy żądań w zakresie Polityki prywatności można

dokonywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany powyżej.
Administrator zapewnia, że każde zgłoszenie będzie rozpatrzone i udzielona zostanie na nie
odpowiedź na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej e-mail.